Programa d'Història del Món Contemporani

TEMARI

La Història Contemporània comprén els segles XIX i XX des del final de l'Antic Règim i l'inici de les revolucions liberals fins l'actualitat. El seu estudi contribueix de manera important a fer comprensible el món en el que vivim i ens ajuda a adoptar decissions personals raonades. Primer dirigirem la nostra mirada "al llarg segle XIX", que en diuen els historiadors, per conéixer els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que expliquen en gran mesura el nostre present.
I ELS CANVIS DEL SEGLE XIX II EL MÓN EN CRISI III EL MÓN DIVIDIT. EL MÓN ACTUAL
1 L'Antic Règim. La Il.lustració 7 La Primera Guerra Mundial 12 La Guerra Freda
2 La Revolució Industrial i el liberalisme econòmic 8 La Revolució Russa. La URSS 13 La descolonització i el Tercer Món
3. Les revolucions liberals-burgeses 9 Entreguerres 14 La desintegració de la URSS
4 Els canvis socials. El moviment obrer 10 La crisi de les democràcies i l'ascens dels feixismes 15 Nou Ordre Mundial

16 La globalització
5 La Restauració 11 La Segona Guerra Mundial
6 L'Imperialisme i l'expansió colonial
-Balanç del "llarg segle XIX"

MATERIALS i RECURSOS 

- LLibre de text, entés com un recurs més. Se seleccionaran els continguts més idonis per assolir els objectius de la matèria.
- Materials complementaris.


- Bloc de l'asssignatura que permet l'accés als continguts de la matèria en forma de recursos diversos per al seguiment de les classes: presentacions, esquemes, audiovisuals, pautes d'anàlisi i comentari de fonts, activitats i treballs en grup utilitzant les aplicacions informàtiques que possibiliten les NTIC.INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

1. Observació del treball a l'aula, l'actitud interessada i activitats formatives.
2. Treballs en equip, publicació al bloc del grup i exposicions.
3. Examens de les unitats.

MODEL DELS EXAMENS

L'estructura i el valor de les qüestions aniran adequant-se al progressiu ensenyament-aprenentage durant el curs. En totes les respostes es valora la correcció ortogràfica i sintàctica.
- Definició de conceptes temàtics. Es valora la claredat de les respostes.
- Pregunta curta. Es valora que la resposta s'ajuste a la formulació de la pregunta i la utilització del vocabulari històric corresponent.
- Anàlisi d'una font històrica a partir de preguntes (mapa, text, gràfic, eix cronològic, etc). Es valora la descripció de la informació que proporciona el document i les respostes a les preguntes plantejades.
- Explicació d'un tema acotat. Es valora que la resposta s'ajuste a la qüestió plantejada i l'explicació ordenada: antecedents, causes, la precisió en la cronologia i el marc espacial, les conseqüències i les conclusions.


PROGRAMA HMC i CRITERIS AVALUACIÓ

  Continguts temes HMC

Criteris avaluació