MAPA MENTAL, LÍNIA DE TEMPS I IMATGE INTERACTIVA

Vos presente el treball en grup d'un tema d'Història que serà el darrer instrument de la primera avaluació. Cada grup se centrarà en un dels continguts del tema i elaborarà UN MAPA MENTAL, UNA LÍNIA DE TEMPS I UNA IMATGE INTERACTIVA en aplicacions gratuïtes d'internet. El producte final resultant, serà publicat en el blog del grup.
Com fer el treball i com serà avaluat? En el document al final de l'entrada trobareu la informació al respecte. Abans però, ens situem en què és i què no és un mapa mental. I donem una ullada a les aplicacions per fer aquests tres elements.

1. EL MAPA MENTAL


Com veïem, un mapa mental conté CONCEPTES CLAU DEL TEMA que estan JERARQUITZATS ordenats d'allò més general a allò més específic: CONCEPTE CENTRAL (primer nivell); CONCEPTES PRINCIPALS (segon nivell); CONCEPTES SECUNDARIS (tercer nivell); CONCEPTES ESPECÍFICS (quart nivell) i PROPOSICIONS (paraules d'enllaç que relacionen els conceptes). 
Per fer un mapa mental de la lectura d'un text, se sel.leccionen aquells conceptes necessaris per comprendre el significat del text i es fa un llistat per ordenar-los, d'allò general a allò més específic. Açò ens servirà de guia per elaborar el mapa mental, que caldrà refer-lo una, dos o més vegades.
Les aplicacions on line ens permeten també distints dissenys i integrar elements interactius. Ací tens un exemple.
Utilitzarem una aplicació senzilla:  http://popplet.com/

2. LA LÍNIA DE TEMPS
Per elaborar la línia de temps utilitzarem http://www.timerime.com/  

3. LES IMATGES INTERACTIVES
Finalment, ací tenim un exemple per fer imatges interactives amb thinglink


4. EL DOCUMENT AMB LA DESCRIPCIÓ I L'AVALUACIÓ DEL TREBALL