Fer un infograma, mapa mental i imatge interactiva

Ací vos deixe el document amb la descripció de com fer el treball en grup d'un tema d'història i com s''avaluarà. Bàsicament consisteix en elaborar un mapa mental, un infograma i imatges interactives del tema utilitzant aplicacions gratuites d'internet.
Donem primer una ullada a què és cada element a fer i alguns exemples.
1. EL MAPA MENTAL conté conceptes clau del tema que estan jerarquitzats del més general al més específic: CONCEPTE CENTRAL, CONCEPTES PRINCIPALS, CONCEPTES SECUNDARIS, CONCEPTES ESPECÍFICS i PROPOSICIONS que són les paraules que enllacen els conceptes.  
Per fer un mapa mental de la lectura d'un text, se sel.leccionen aquells conceptes necessaris per fer-lo entenedor i es fa un llistat per ordenar-los jeràrquicament, que ens servirà de guia per elaborar el mapa mental, que caldrà refer-lo una, dos o més vegades. Les aplicacions on line ens permeten també distints dissenys i integrar imatges, vídeos, etc. Utilitzarem una aplicació senzilla: http://popplet.com/

2. L'INFOGRAMA és una forma visual d'oferir la informació que es vol transmetre de forma esquemàtica, resumida i fàcil d'entendre on la imatge és important. Hi ha diversitat de disseny perquè permet personalitzar-los. ACÍ TENIM EXEMPLES
Siga quin siga el disseny, ha de tindre:
- elements destacats: un títol directe, un subtítol, un text principal de presentació i una imatge principal.
- textos secundaris i imatges secundàries que complementen la informació. Utilitzarem http://www.easel.ly/

3. LES IMATGES INTERACTIVES. Exemple d'imatge interactiva feta amb thinglik en la que es poden incloure cartells amb una breu informació per identificar-la, posar informació o enllaços a webs, videos, definicions, biografia, et.

4. DOCUMENT DEL TREBALL I AVALUACIÓ