Temari de la primera avaluació

Primera avaluació: descripció dels criteris d'avaluació, què heu de saber i saber fer per preparar-se bé els examens de la primera avaluació. Per recordar els models d'examens i altres instruments i els criteris generals,  consulteu en la pàgina del programa de l'assignatura.

L'Antic Règim i la Il.lustració
 • Definir conceptes temàtics rellevants (Antic Règim, règim senyorial, societat estamental, absolutisme, Il.lustració)
 • Explicar les característiques econòmiques de l'Antic Règim.
 • Explicar la desigualtat social.
 • Explicar les formes de govern (absolutisme i monarquia limitada).
 • Assenyalar les transformacions del segle XVIII que seran causes de la crisi de l'Antic Règim.
 • Explicar els principals trets del pensament il.lustrat.
 • Identificar els principals filòsofs il.lustrats, explicar les idees que defensaven i la seua crítica de l'Antic Règim.
La Revolució Industrial
 • Definir Revolució Industrial i industrialització, situant espacial i temporalment el procés i la seua expansió.
 • Identificar els diversos factors de la Revolució Industrial.
 • Explicar les transformacions agràries i la seua relació amb el creixement demogràfic, així com la importància en el procés industrialitzador.
 • Descriure les innovacions tècniques i explicar els canvis en l'organització del treball i les seues conseqüències econòmiques i socials.
 • Explicar les bases del liberalisme econòmic.
 • Sintetitzar els canvis socials com a conseqüència de la revolució industrial.
Les revolucions liberals-burgeses
 • Definir conceptes rellevants del tema.
 • Identificar les causes de la revolució americana i les característiques del nou estat sorgit amb la Constitució de 1787
 • Explicar les causes de la Revolució Francesa.
 • Descriure les etapes i el desenvolupament del procés revolucionari de França.
 • Explicar els principis ideològics de la Declaració de Drets de L'Home i del Ciutadà i valorar els canvis que suposaren.
 • Explicar les mesures revolucionàries de l'Assamblea Nacional Constituient francesa i valorar els canvis. 
 • L'Imperi Napoleònic. El Congrés de Viena i la Restauració de l'absolutisme.
 • El liberalisme polític. Les onades revolucionàries.
 • Explicar les conseqüències de les revolucions i la valorar la seua importància històrica
Els canvis socials i el moviment obrer.
 • Definir conceptes temàtics rellevants.
 • Explicar la condició obrera i la seua relació amb l'origen de les primeres organitzacions.
 • Situar en el temps i en l'espai les organitzacions obreres i explicar els seus objectius, les seues bases socials i ideològiques.
 • Identificar els principals socialistes utòpics i explicar els seus models alternatius a la societat industrial.
 • Explicar les idees clau de les ideologies revolucionaries de gran influència en el moviment obrer: marxisme i anarquisme.
 • Explicar els origens i els objectius de la I Internacional, així com els seus problemes interns.