Temari de la segona avaluació

Continguts de la segona avaluació.

La dominació europea del món: Segona Revolució Industrial i  Imperialisme
 • Les transformacions tècniques i econòmiques de la denominada segona revolució industrial i la formació de noves potències industrials.
 • Les noves formes d'organització del treball en fàbriques i de concentració empresarial.
 • Els canvis de l'economia capitalista de finals del segle XIX (sobreproducció, proteccionisme) i la seua relació amb l'expansió colonial.
 • Les diverses causes -econòmiques, polítiques, estratègiques- que concorregueren en l'imperialisme.
 • Les ideologies que contribuiren a legitimar i justificar l'expansió colonial.
 • El procés de formació de les potències colonials, les formes de domini i explotació.
 • Els conflictes i les rivalitats entre les potèncie i les conseqüències.
La Primera Guerra Mundial
 • Les causes profundes (rivalitats econòmiques, territorials i colonials) de la Gran Guerra.
 • La Pau Armada, la política d'aliances, els conflictes entre els blocs i el desencadenant de la guerra.
 • La guerra. La mundialització.
 • Els tractats de pau i el nou mapa d'Europa. La Societat de Nacions
 • Balanç de les conseqüències: econòmiques, demogràfiques, polítiques i socials.
La Revolució Russa i la formació de la URSS
 • Les causes: els problemes econòmics, socials i polítics de la Rússia Tsarista
 • L'oposició al règim tsarista.
 • La Revolució de 1905. Causes i conseqüències.
 • El procés revolucionari de 1917:
    - La revolució burgesa de febrer i la caiguda del tsarisme. El Govern    Provisional. Els problemes.
    - La revolució socialista d'octubre. Les primeres mesures del Consell de Comissaris del Poble.
 • La Guerra Civil.
 • La formació de la URSS.
 • L'impacte mundial de la revolució russa.
Els problemes econòmics d'entreguerres
 • La crisi econòmica de postguerra.
 • La fràgil recuperació dels anys 20.
 • El crak de 1929 i la gran depressió.
 • Les polítiques econòmiques front a la crisi.